Text Size | A   A   A
40 datasets found
Order by :
ชุดข้อมูลภาพรวมการดำเนินการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย
Last update dataset : January 5, 2021  
xlsx csv doc
ข้อมูลพื้นฐานให้แก่ประชาชนในการที่ทราบถึงจำนวนการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ที่จะเป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชน สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่ายสะดวก และรวดเร็ว
Last update dataset : August 10, 2020  
csv
สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก จำแนกตามสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากอุปกรณ์ที่ใช้ขับขี่
Last update dataset : February 24, 2020  
csv
สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก จำแนกตามสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากสิ่งแวดล้อม
Last update dataset : February 24, 2020  
csv
สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก จำแนกตามสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากบุคคล
Last update dataset : February 24, 2020  
csv
สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากสิ่งแวดล้อม จำแนกตามจังหวัด
Last update dataset : February 24, 2020  
csv
สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก สาเหตุจากอุปกรณ์ที่ใช้ขับขี่ จำแนกตามจังหวัด
Last update dataset : February 24, 2020  
csv
ข้อมูลผลการตรวจสอบและอายัดทรัพย์สินตั้งแต่ ม.ค-พ.ย ปี 2560
Last update dataset : February 12, 2020  
xlsx xls csv
ข้อมูลสถิติคดีสืบเสาะและพินิจของสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ  ปีงบประมาณ 2546 - 2559(ระหว่าง ต.ค.58 - ก.พ.59) กรมคุมประพฤติ
Last update dataset : February 12, 2020  
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีฟื้นฟูฯ จําแนกชนิดยาเสพติดของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2550 - 2559
Last update dataset : February 12, 2020  
csv pdf xls
สถิติการดำเนินงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน      ...
Last update dataset : February 5, 2020  
csv xlsx
ข้อมูลสถิติการคุมประพฤติทั้งผู้ใหญ่และเด็กตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - 31 มกราคม 2559 กรมคุมประพฤติ
Last update dataset : February 5, 2020  
xlsx pdf csv
ข้อมูลรายงานผลการฟื้นฟูฯ ที่เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2546 - 2559
Last update dataset : February 5, 2020  
csv pdf xls
ชุดข้อมูลแสดงสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยมีรายละเอียดหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนสูงสุดจำนวน 5 หน่วยงาน
Last update dataset : February 5, 2020  
csv xlsx
ข้อมูลสถิติคดีควบคุมและสอดส่องของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ จำแนกตามภาระกิจ ปีงบประมาณ 2546 - 2559
Last update dataset : January 2, 2020  
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีฟื้นฟูฯ จําแนกตามผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ   ปีงบประมาณ 2546 - 2559
Last update dataset : January 2, 2020  
csv pdf xls
สรุปผลการดำเนินการมาตรการริบทรัพย์สินจากคดียาเสพติด เดือน ม.ค. - ส.ค. ปี 2558
Last update dataset : January 2, 2020  
xlsx csv
ข้อมูลสถิติคดีฟื้นฟูฯ จําแนกตามฐานความผิดของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ   ปีงบประมาณ 2550 - 2559
Last update dataset : January 2, 2020  
csv pdf xls
สถิติคดีตรวจพิสูจน์ จําแนกช่วงอายุของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ   ปีงบประมาณ 2550 - 2559
Last update dataset : January 2, 2020  
csv pdf xls