Text Size | A   A   A
79 datasets found
Order by :
ประกาศต่าง ๆ ของ ศูนย์​อำนวย​การรักษา​ผลประโยชน์​ของ​ชาติ​ทางทะเล​​
June 29, 2020  
pdf
เผยแพร่ข้อมูลคำขอรับบริการของสำนักงานกองทุนยุติธรรม
June 15, 2020  
api
ข่าวสารต่างๆ ของสำนักงานกองทุนยุติธรรม เช่น - ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ข่าวรับสมัครงาน
June 15, 2020  
api
ข้อมูลพื้นฐานให้แก่ประชาชนในการที่ทราบถึงจำนวนการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ที่จะเป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชน สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่ายสะดวก และรวดเร็ว
August 27, 2015  
csv
ปัจจัยของการเกิดการอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย ลักษณะของถนน ทัศนวิสัยในการขับขี่ยวดยาน สภาพอากาศ โดยแยกตามรายเดือน ตั้งแต่ปี 2005 - ปัจจุบัน
March 31, 2020  
csv xlsx
รายงานสถิติคดีทั่วราชอาณาจักรของศาลยุติธรรม ประจำปีพุทธศักราช (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
December 6, 2016  
ข้อมูลการนำเข้าตามพิกัดกรมศุลกากร จำแนกตามประเทศของไทย โดยกำหนดปี เดือน สินค้าที่ต้องการ แสดงผลมูลค่าหน่วยเป็นเงินบาทและเหรียญสหรัฐ
June 1, 2016  
ลิงค์เกี่ยวกับประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายของสำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
December 6, 2016  
รายงานประจำปี  สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล   ...
April 11, 2017  
คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อราชการศาลยุติธรรม ฉบับปรับปรุง  ปี 2560
December 6, 2016  
html
การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. .......
September 24, 2015  
pdf
ลิงค์เกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศต่างๆ ศาลยุติธรรม 
December 6, 2016  
การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎหระทรวงแบ่งส่วนราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .......
September 24, 2015  
pdf
ข้อมูลเกี่ยวกับศาลยุติธรรม ประวัติศาลยุติธรรม วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างหน่วยงาน ระบบศาลยุติธรรม ผู้พิพากษา
December 6, 2016  
html
รวมคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล 
April 11, 2017  
สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก จำแนกตามสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากอุปกรณ์ที่ใช้ขับขี่
February 24, 2020  
csv