Text Size | A   A   A
81 datasets found
Order by :
เผยแพร่ข้อมูลคำขอรับบริการของสำนักงานกองทุนยุติธรรม ปีงบประมาณ 2564 - ปัจจุบัน
Last update dataset : March 19, 2021  
api
ด้วยพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562...
Last update dataset : February 23, 2021  
pdf
ชุดข้อมูลภาพรวมการดำเนินการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย
Last update dataset : January 5, 2021  
xlsx csv doc
ข้อมูลพื้นฐานให้แก่ประชาชนในการที่ทราบถึงจำนวนการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ที่จะเป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชน สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่ายสะดวก และรวดเร็ว
Last update dataset : August 10, 2020  
csv
ข่าวสารต่างๆ ของสำนักงานกองทุนยุติธรรม เช่น - ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ข่าวรับสมัครงาน
Last update dataset : July 17, 2020  
api
เผยแพร่ข้อมูลคำขอรับบริการของสำนักงานกองทุนยุติธรรม
Last update dataset : July 17, 2020  
api
ประกาศต่าง ๆ ของ ศูนย์​อำนวย​การรักษา​ผลประโยชน์​ของ​ชาติ​ทางทะเล​​
Last update dataset : June 29, 2020  
pdf
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Last update dataset : June 29, 2020  
pdf
รายงานสถิติคดีทั่วราชอาณาจักรของศาลยุติธรรม ประจำปีพุทธศักราช (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
Last update dataset : February 26, 2020  
ข้อมูลการนำเข้าตามพิกัดกรมศุลกากร จำแนกตามประเทศของไทย โดยกำหนดปี เดือน สินค้าที่ต้องการ แสดงผลมูลค่าหน่วยเป็นเงินบาทและเหรียญสหรัฐ
Last update dataset : February 26, 2020  
ลิงค์เกี่ยวกับประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายของสำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
Last update dataset : February 26, 2020  
รายงานประจำปี  สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล   ...
Last update dataset : February 26, 2020  
คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อราชการศาลยุติธรรม ฉบับปรับปรุง  ปี 2560
Last update dataset : February 26, 2020  
html
การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. .......
Last update dataset : February 26, 2020  
pdf
ลิงค์เกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศต่างๆ ศาลยุติธรรม 
Last update dataset : February 26, 2020  
การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎหระทรวงแบ่งส่วนราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .......
Last update dataset : February 26, 2020  
pdf
ข้อมูลเกี่ยวกับศาลยุติธรรม ประวัติศาลยุติธรรม วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างหน่วยงาน ระบบศาลยุติธรรม ผู้พิพากษา
Last update dataset : February 26, 2020  
html
รวมคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล 
Last update dataset : February 26, 2020