Text Size | A   A   A
1 dataset found
Order by :
รายการข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (UOC_QUESTIONNAIRE) ปีการศึกษา 2563 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx url api