Text Size | A   A   A
112 datasets found
Order by :
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) คือเครื่องหมายรับรองคุณภาพให้กับสินค้าหรือบริการที่ผลิตจำหน่ายหรือบริการโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)...
Last update dataset : December 7, 2022  
csv xlsx
"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" (Thai Industrial Standard) หรือ มอก. หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)...
Last update dataset : December 6, 2022  
csv xlsx
ข้อมูลมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
Last update dataset : November 30, 2022  
url xlsx csv
ข้อมูลมูลค่าการนำเข้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
Last update dataset : November 30, 2022  
url xlsx csv
สถิติจำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) โดยสามารถจำแนกได้ตามพื้นที่ ประเภทธุรกิจ ภาคธุรกิจแและขนาดของธุรกิจ
Last update dataset : November 23, 2022  
url xlsx csv
มีการจัดเก็บจำนวนและข้อมูลผู้ใช้งานระบบ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร เหตุผลในการขอใช้งานระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า
Last update dataset : November 12, 2022  
xlsx
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) คือ ข้อกําหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่เชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และสร้าง ความมั่นใจให้ับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์...
Last update dataset : October 6, 2022  
csv xlsx
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) คือ การดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ บริการ หรือระบบมีสมบัติตามที่มาตรฐานระบุหรือไม่...
Last update dataset : October 6, 2022  
csv xlsx
มีการประเมินผลความพึงพอใจของการใช้งานระบบรายปี
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx
จัดเก็บจากจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx
มีการประเมินผลความพึงพอใจของการใช้งานระบบรายปี จากผู้ที่โทรมาสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx
หนี้ที่กระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจกู้ หรือหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงินโดยกระทรวงการคลังมิได้ค้ำประกัน
Last update dataset : December 3, 2021  
csv rdf xlsx
ข้อมูลสถิติการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรของไทยในแต่ละปีแบ่งตามประเภทเจ้าของ และประเภทสิทธิบัตร
Last update dataset : November 8, 2021  
xlsx
ข้อมูลสถิติการยื่นขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยในแต่ละปีโดยแบ่งประเภทตามกลุ่มชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่ขึ้นทะเบียน
Last update dataset : November 8, 2021  
xlsx
ข้อมูลจำนวนเเรงงงานแบ่งแยกตามอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 12 สาขาโดยแบ่งตามพื้นที่ระดับภาคของกลุ่มแรงงาน อ้างอิงตามรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล (ISIC)
Last update dataset : November 8, 2021  
xlsx
เผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจประกอบด้วย การใช้ที่ดิน,รายได้,รายจ่าย,หนี้สิน,ทรัพย์สิน,ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน,ทัศนคติ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรรายเดือน
Last update dataset : October 31, 2021  
json xlsx
ข้อมูลราคาข้าวเปลือกนาปีรวมรายเดือน
Last update dataset : October 31, 2021  
json xlsx
สินค้าเกษตรไม้ผล 6 สินค้า ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและนำเข้า คือ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลำไย เงาะ และลิ้นจี่ (รายเดือน รายประเทศ ปีย้อนหลัง)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx url
ราคาสินค้าเกษตรไม้ผล 6 สินค้า คือ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลำไย เงาะ และลิ้นจี่ (รายเดือน รายจังหวัด ย้อนหลัง)
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf xlsx