Text Size | A   A   A
85 datasets found
Order by :
เรื่องร้องเรียนที่รับไว้พิจารณา จำแนกตามภูมิภาคและจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ผลการวิเคราะห์จำนวนผู้เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามสังกัด/กลุ่มโรงเรียน
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คำนวณจากข้อมูลตัวอย่างของการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร รอบที่ 3 สำรวจโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ร้อยละของครัวเรือนที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จำแนกตามภาค
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
Employment-to-population ratio
Last update dataset : October 31, 2021  
csv