Text Size | A   A   A
2 datasets found
Order by :
สถิติการออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม ระหว่างปี พ.ศ.2559-2561
Last update dataset : April 1, 2021  
pdf
สถิติการออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 ระหว่างปี 2559-2561
Last update dataset : April 1, 2021  
pdf