Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
2 datasets found
Order by :
ศาสนาคริสต์ กับ ชาวเวียดนาม ในจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม มีชาวเวียดนามอพยพเข้ามาอาศัยอยู่พอสมควร เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับพรมแดนอินโดจีน...
Last update dataset : October 31, 2021  
api
ชั้นข้อมูลที่ตั้งโบสถ์ที่ขึ้นทะเบียนกับสภาคริสตจักรในประเทศไทยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร โบสถ์คริสต์ หมายถึง อาคารสถานที่...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf