Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
4 datasets found
Order by :
ข้อมูลจำนวนศาสนสถานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ชั้นข้อมูลที่ตั้งวัดที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งโบสถ์ที่ขึ้นทะเบียนกับสภาคริสตจักรในประเทศไทยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร โบสถ์คริสต์ หมายถึง อาคารสถานที่...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
รายงานvจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx