Text Size | A   A   A
3 datasets found
Order by :
ชั้นข้อมูลที่ตั้งวัดที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : August 11, 2020  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งมัสยิดที่ขึ้นทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : August 11, 2020  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งโบสถ์ที่ขึ้นทะเบียนกับสภาคริสตจักรในประเทศไทยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร โบสถ์คริสต์ หมายถึง อาคารสถานที่...
Last update dataset : August 11, 2020  
shp xml json pdf