Text Size | A   A   A
136 datasets found
Order by :
ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งในโครงการรวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546...
June 26, 2020  
csv json
รายชื่อ สถานที่ตั้ง องค์กรส่งเสริมคุณธรรม
June 29, 2020  
xls
ฐานข้อมูลชุมชนคุณธรรมฯ 76 จังหวัดทั่วประเทศ รายชื่อผู้ประสาน ผู้นำชุมชน เบอร์โทร
June 26, 2020  
xlsx
แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของประเทศไทย เป็นข้อมูลแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ของประเทศไทย ข้อมูลประกอบด้วย ชื่อสถานที่ พิกัดภูมิศาสตร์ ลักษณะพื้นที่ ที่ตั้ง และความสำคัญของพื้นที่
September 16, 2015  
xlsx
รายงานvจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
September 22, 2015  
xlsx
จำนวนพระภิกษุ สามเณร แม่ชี ชาวต่างประเทศ ที่ขออนุญาตพำนักอยู่ในราชอาณาจักร (กทม.)  ปี  2557
August 31, 2015  
xls
รายงานทะเบียนวัดจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
October 7, 2015  
xlsx
  รายงานทะเบียนวัดจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
October 7, 2015  
xlsx
รายงานทะเบียนวัดจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
October 6, 2015  
xlsx
รายงานทะเบียนวัดจังหวัดยะลา ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
October 6, 2015  
xlsx
รายงานทะเบียนวัดจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
October 6, 2015  
xlsx
รายงานทะเบียนวัดจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
October 6, 2015  
xlsx
รายงานทะเบียนวัดจังหวัดตราด ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
October 6, 2015  
xlsx
เบอร์โทรศัพท์สำนักงานพระพุทธศาสนา(ในส่วนภูมิภาค)ทุกจังหวัด
August 31, 2015  
xls