Text Size | A   A   A
80 datasets found
Order by :
ผลผลิตกาแฟแยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : July 30, 2020  
xlsx
ผลผลิตยางพาราแยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : July 30, 2020  
xlsx
ปริมาณการนำเข้าส่งออกปาล์มน้ำมัน ปี 2561 - 2562
Last update dataset : July 30, 2020  
csv
ผลผลิตปาล์มน้ำมันแยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : July 30, 2020  
xlsx
ปริมาณการนำเข้าส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561 - 2562
Last update dataset : July 30, 2020  
csv
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : July 30, 2020  
xlsx
ผลผลิตข้าวนาปรังแยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : July 30, 2020  
xlsx
ผลผลิตข้าวนาปีแยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : July 30, 2020  
xlsx
ข้อมูลการใช้ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร
Last update dataset : July 30, 2020  
csv pdf
ข้อมูลรายได้เงินสดทางการเกษตร รายได้เงินสดนอกการเกษตร รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร
Last update dataset : July 30, 2020  
pdf csv
ข้อมูลราคารายสัปดาห์ ที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา
Last update dataset : July 30, 2020  
csv pdf
ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน
Last update dataset : July 30, 2020  
csv xml json pdf
ข้อมูลโครงสร้างภาคการเกษตรรายสินค้าเกษตรเศรษฐกิจผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายสินค้า)
Last update dataset : July 21, 2020  
pdf
ภาพรวมโครงสร้างภาคการเกษตรรายสินค้าผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งประเทศ
Last update dataset : July 20, 2020  
xlsx
ข้อมูลแจ้งเตือนความปลอดภัยสินค้าเกษตร Early warning เป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์สินค้าเกษตรและอาหาร การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบมาตรการของประเทศคู่ค้า...
Last update dataset : July 16, 2020  
json
ชุดข้อมูล Q Restaurant เป็นชุดข้อมูลร้านอาหารจากทุกจังหวัดทั่วประเทศที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัย ได้แก่ สินค้า Q สินค้าที่ผ่านการรับรอง และสินค้ารับรองตัวเอง
Last update dataset : July 16, 2020  
api
ข้อมูลรายชื่อห้องปฏิบัติการ (LAB) ที่ขึ้นทะเบียนกับ มกอช. ซึ่งจะสามารถตรวจสอบตัวอย่างสินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าที่ มกอช. กำหนด
Last update dataset : July 14, 2020  
xls
ข้อมูลรายชื่อผู้ขายสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ในตลาดออนไลน์ DGTFarm ซึ่งประกอบด้วยตลาด 3 ประเภทคือ ตลาด GAP ตลาด Organic และตลาด QR Trace
Last update dataset : July 14, 2020  
csv
ข้อมูลเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่ใช้งานระบบการตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งแสดงถึงการทราบแหล่งที่มาของสินค้าเกษตร...
Last update dataset : July 14, 2020  
csv
ชุดข้อมูลใบอนุญาตของผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า สินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
Last update dataset : July 14, 2020  
csv