Text Size | A   A   A
80 datasets found
Order by :
รายชื่อโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ที่ สวก. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
Last update dataset : September 30, 2020  
xlsx
รายการองค์ความรู้โครงการวิจัยของ สวก. ในรูปแบบ Infographic
Last update dataset : September 30, 2020  
csv xlsx
ข้อมูลโครงการปลูกหญ้าแฝกที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 - 2562 จำแนกตามจังหวัดและหน่วยงานที่ดำเนินโครงการ
Last update dataset : September 21, 2020  
csv
แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรในระดับตำบล และงานด้านการเกษตรอื่น ๆ ครบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด
Last update dataset : September 21, 2020  
url
ข้อมูลแผนที่ดิน มาตราส่วน 1:100,000 จัดทำช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2509 - 2533 ในรูปแบบ Shapefile ประกอบด้วยรายละเอียดสัญลักษณ์ชุดดิน (Symbole) และชื่อชุดดินภาษาอังกฤษ (Descriptio)
Last update dataset : September 21, 2020  
ข้อมูลสรุปประเภทการใช้ที่ดินของประเทศไทยรายจังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561
Last update dataset : August 22, 2020  
csv xlsx url
งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ได้แก่ งานอ่างเก็บน้ำ งานขุดลอกหนองและบึงธรรมชาติ งานสระเก็บ งานฝายน้ำล้น งานขุดลอกลำห้วย งานระบบคลองส่งน้ำ งานระบบท่อส่งน้ำ...
Last update dataset : August 21, 2020  
csv
กลุ่มชุดดิน เป็นหน่วยของแผนที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาขึ้นมา โดยการรวมชุดดินที่มีลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการดินที่คล้ายคลึงกัน มาไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน...
Last update dataset : August 21, 2020  
csv
ข้อมูลที่ตั้งและพิกัด (UTM Zone47N) โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมีการขุดสระน้ำขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500...
Last update dataset : August 21, 2020  
csv xlsx
ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ได้จากการวิเคราะห์พื้นที่โดยพิจารณาจากพื้นที่ราบลุ่มต่ำมีลักษณะภูมิสัณฐาน (Landform) ประเภทที่ราบน้ำท่วมถึง (Floodplain)...
Last update dataset : August 19, 2020  
url
ผลผลิตหอมแดงแยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : July 31, 2020  
xlsx
ผลผลิตหอมหัวใหญ่แยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : July 31, 2020  
xlsx
ผลผลิตกระเทียมแยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : July 31, 2020  
xlsx
ผลผลิตลิ้นจี่แยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : July 31, 2020  
xlsx
ผลผลิตเงาะแยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : July 31, 2020  
xlsx
ผลผลิตลำไยแยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : July 31, 2020  
xlsx
ผลผลิตทุเรียนแยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : July 30, 2020  
xlsx
ผลผลิตมะพร้าวแยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : July 30, 2020  
xlsx
ผลผลิตมังคุดแยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : July 30, 2020  
xlsx
ผลผลิตลองกองแยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : July 30, 2020  
xlsx