Text Size | A   A   A
1 dataset found
Order by :
ข้อมูลเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่ใช้งานระบบการตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งแสดงถึงการทราบแหล่งที่มาของสินค้าเกษตร...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv