Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Organizations
284 datasets found
Order by :
พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนรายเดือนเฉลี่ย 30 ปี พื้นที่น้ำท่วมในอดีตย้อนหลัง...
Last update dataset : September 8, 2023  
url zip
ปัญหาและความต้องการของเกษตรในตำบล จากการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล
Last update dataset : June 29, 2023  
csv api
ข้อมูลที่มาจากการรวบรวมปัญหาและความต้องการในการพัฒนา จากองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อมูลปัญหาและความต้องการขององค์กรเกษตรกร ในการแก้ปัญหา 8...
Last update dataset : June 29, 2023  
csv api
ข้อมูลที่มาจากการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ตามมาตรา 20(4) แห่ง พ.ร.บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553
Last update dataset : June 27, 2023  
csv api
รายชื่อโครงการทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย
Last update dataset : March 2, 2023  
csv
ข้อมูลพิกัดสินค้าประมงในระบบ Fisheries Single Window กรมประมง รหัสสินค้าประมงของกรมประมง ได้แก่ สินค้าสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ สินค้าอาหารสัตวฺน้ำ และสินค้าวัตถุอันตราย...
Last update dataset : January 3, 2023  
csv
ข้อมูลประเภทสินค้า คือ ข้อมูลชนิดและประเภทของสินค้าสัตว์น้ำจากการทำประมง
Last update dataset : January 3, 2023  
csv json
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ คือ ข้อมูลของชนิดสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงและนำมาใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
Last update dataset : January 3, 2023  
csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าปุ๋ยเคมี(รายสูตรสำคัญ)
Last update dataset : October 17, 2022  
csv
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการประมงเป็นระบบที่จัดทำขึ้นจากความคิดที่ต้องการเห็นนักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ของกรมประมงและประชาชน บุคคลทั่วไป...
Last update dataset : August 31, 2022  
csv
ข้อมูลผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
Last update dataset : August 4, 2022  
csv
เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง กรมประมง ช่วยในการบริหารจัดการการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65...
Last update dataset : August 3, 2022  
csv
การออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก ประจำปีงบประมาณ 2558-2564 https://www.aahrdd.in.th/fish_cer/index.php?cat=report&act=rpt_health_type_fish
Last update dataset : August 2, 2022  
csv
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเรือประมงพาณิชย์ที่ผ่านการตรวจสุขอนามัยในเรือประมง
Last update dataset : August 2, 2022  
csv
ข้อมูลปลาสวยงามจากห้องสมุดปลาสวยงาม เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณปลาสวยงาม สามารถรับชมผ่านทางเว็บไซด์ได้ที่ http://aqualib.fisheries.go.th/...
Last update dataset : July 26, 2022  
csv json
พรรณไม้น้ำหรือพืชน้ำ เป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจที่จะนำข้อมูลไปใช้ เป็นข้อมูลประมาณ 100 ชนิดที่ได้นำปลูกในตู้ปลา เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณไม้น้ำ...
Last update dataset : July 26, 2022  
csv json
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม(รายประเทศ)
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม(รายประเทศ)
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม(รายชนิด)
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า สารกำจัดวัชพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง
Last update dataset : June 23, 2022  
csv