Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
8 datasets found
Order by :
รายชื่อโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ที่ สวก. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
Last update dataset : March 2, 2023  
csv xlsx
รายละเอียดนโยบายและแผน มาตรการ แผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ แผนหลัก และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งและจราจร ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในระบบการขนส่งของประเทศ
Last update dataset : February 12, 2023  
xlsx csv doc pdf
ข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ซึ่งจัดเก็บในศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ Smart EIA Plus...
Last update dataset : October 21, 2022  
xlsx csv url api
ข้อมูลโครงการมิติประเด็นรายพื้นที่ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.
Last update dataset : October 12, 2022  
xlsx
ข้อมูลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.
Last update dataset : September 19, 2022  
xlsx
ข้อมูลรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ทางสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ได้มีการจัดทำ เช่น Dataset, Data Catelog, Data Model และ Data Dashboard
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx csv
โครงการและรายชื่อหน่วยงานแผนงานบูรณาการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2566
Last update dataset : June 23, 2022  
csv xlsx
ชุดข้อมูลภาพรวมแผนงาน และการจัดจ้าง รวมถึงขอบเขตการดำเนินโครงการรายปี ประกอบด้วย แผนงาน,งบประมาณ,ระยะเวลาการดำเนินการ,ขอบเขตการดำเนินงาน,ผลผลิต, ผลลัพธ์, งวดเงิน, link download...
Last update dataset : April 18, 2022  
xlsx