Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
3 datasets found
Order by :
กระทรวงคมนาคมได้บูรณาร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม พัฒนาชั้นข้อมูลแผนที่โครงข่ายคมนาคมของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมส่วนที่กระทรวงคมนาคมรับผิดชอบ เผยแพร่และให้บริการในรูปแบบ...
Last update dataset : October 31, 2021  
api
สถิติการขนส่งทางอากาศภายของท่าอากาศยานสังกัดกรมการบินพลเรือนในประเทศไทย ประจำปี 2014
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx pdf
สถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานสังกัดเอกชนในประเทศไทย ประจำปี 2014
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx pdf