Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
3 datasets found
Order by :
ราบงานการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการปรับปรุงท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ดำเนินการภายหลังจากโครงการแล้วเสร็จอย่างน้อย 3 ปี...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf csv
สถิติการขนส่งทางอากาศภายของท่าอากาศยานสังกัดกรมการบินพลเรือนในประเทศไทย ประจำปี 2014
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx pdf
สถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานสังกัดเอกชนในประเทศไทย ประจำปี 2014
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx pdf