Text Size | A   A   A
16 datasets found
Order by :
ข้อมูลทะเบียนพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
Last update dataset : October 31, 2021  
ods
ข้อมูลโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พ.ศ. 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
ods
ข้อมูลการบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
Last update dataset : October 31, 2021  
ods
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
ods
ครัวเรือนที่คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี จากข้อมูล จปฐ ปี 2555-2558...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
สรุปรายงานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2555-2559
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
รายได้เฉลี่ยต่อปีของคนและครัวเรือน (รายจังหวัด) จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2558 ซึ่งรวบรวมรายได้ทั้งหมดของครัวเรือน ทั้งรายได้จากอาชีพหลัก...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
รายจ่ายเฉลี่ยต่อปีของคนและครัวเรือน (รายจังหวัด) จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2558 ซึ่งรวมรายจ่ายทั้งหมดของครัวเรือน ทั้งจากรายจ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิต...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
รายงานผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
รายงานผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
รายงานผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
สรุปผลการบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ
Last update dataset : October 31, 2021  
สรุปผลการบันทึกข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
Last update dataset : October 31, 2021