Text Size | A   A   A
1 dataset found
Order by :
สดช. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาวางกลไกการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีเป้าหมายเพื่อ มีข้อมูลพื้นฐาน (Baseline)...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx xlsx