เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
Rating
Organizations : กรมพัฒนาที่ดิน
facebook   twiter

เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ เพื่อกำหนดบริเวณการใช้ที่ดินที่เหมาะสม มีศักยภาพครอบคลุม ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสภาพภูมิสังคม เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแผนงานพัฒนาการปลูกพืชเศรษฐกิจ และเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตและการตลาด ครอบคลุมพื้นที่ปลูก ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ข้าวนาปรัง ทุเรียน ลำไย กาแฟ ยางพารา มังคุด เงาะ สับปะรด ถั่วเหลืองฤดูแล้ง มะพร้าว กล้วยไข่ กล้วยหอม ส้มโอ ทานตะวัน มะม่วง

Data source cannot be displayed.
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Geographic dataset
Equivalent scale
Positional accuracy
Created date
Last updated date
Data release date
Additional Info
Data Key cb653a19-91a5-4582-b760-88c2ceadad28
Groups เกษตรกรรม
Tags กรมพัฒนาที่ดิน การใช้ที่ดิน พืชเศรษฐกิจ แผนการใช้ที่ดิน
Visibility Public
Dataset create date December 24, 2021
Maintain date May 15, 2022
Data Type ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
Contact Person กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
Contact Email lpd_5@ldd.go.th
Objective
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Geo Coverage ไม่มี
Data Source การสำรวจเก็บข้อมูล
Data Format
  • Image
  • Shapefile
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
URL http://webapp.ldd.go.th/lpd/zonmap1.php
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
เผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจประกอบด้วย การใช้ที่ดิน,รายได้,รายจ่าย,หนี้สิน,ทรัพย์สิน,ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน,ทัศนคติ
Last update dataset : May 12, 2023  
xls
ข้อมูลจำนวนจุดความร้อนที่เกิดขึ้นตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละตำบลในเขตปฏิรูปที่ดิน
Last update dataset : December 12, 2022  
xlsx
ผลิตผลพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน ปี 2559-2564
Last update dataset : October 26, 2022  
xlsx