Text Size | A   A   A
พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติและนานาชาติ
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

รายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญของประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 และ 3 พฤศจิกายน 2552 ประกอบด้วย ชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำ ระดับความสำคัญ ซึ่งแบ่งออกเป็น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ที่ตั้ง และพิกัด

Data source cannot be displayed.
พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติและนานาชาติ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key fe8b2b4e-0c0c-4854-8102-ff51b3407fcb
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags พื้นที่ชุุ่มน้ำระดับชาติ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ
Visibility Public
Dataset create date March 2, 2021
Maintain date January 5, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ / กลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายและกลไก
Contact Email bdm@onep.go.th
Objective
  • มติคณะรัฐมนตรี
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Geo Coverage ตำบล
Data Source การสำรวจ
Data Format
  • Database
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
แผนที่พื้นที่ชุ่มน้ำสำหรับ สนับสนุนงานวางแผนการใช้ที่ดินด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2543...
Last update dataset : May 15, 2022  
url