Text Size | A   A   A
ข้อมูลนำเข้าเพื่อการประเมินคุณภาพโครงการ (สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ)
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ (1) feedback จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น เจ้าหน้าที่ สถจ. โปรแกรมเมอร์ เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล เจ้าหน้าที่ที่ปรับปรุงกรอบตัวอย่าง/แผนที่ เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำกลับมาปรับปรุงการผลิตต่อไป (2) feedback จากผู้ใช้ (3) รายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถาม ระยะทางในการเดินทาง จำนวนและประเภทของผู้ตอบแบบ (ตอบด้วยตนเองหรือ proxy) (4) รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามคาบการปฏิบัติงาน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลนำเข้าเพื่อการประเมินคุณภาพโครงการ (สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 7a378bfd-6dd1-41ae-9d2b-c6e116af11f0
Tags การประเมิน ข้อมูล คุณภาพ นำเข้า ประเมิน ประเมินคุณภาพ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ
Visibility Public
Dataset create date December 2, 2021
Maintain date December 2, 2021
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลประเภทอื่น ๆ
Contact Person กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ
Contact Email services@nso.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ตามเวลาจริง
Update Frequency Interval 0
Geo Coverage ประเทศ
Data Source โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีในครัวเรือน.aspx
Data Language ไทย
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
มูลค่าการนำเข้าของยาแผนปัจจุบัน
Last update dataset : January 17, 2022  
pdf
ข้อมูลนี้แสดงรายะเอียด การเสนอโครงการที่จะดำเนินการประเมินผล
Last update dataset : January 17, 2022  
pdf
ข้อมูลนี้แสดงสรุปรายงานผลการประเมินโครงการ
Last update dataset : January 17, 2022  
pdf