Text Size | A   A   A
การควบคุมการเปิดเผยข้อมูล (สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ)
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ รายละเอียดการควบคุมการเปิดเผยข้อมูล เช่น เทคนิคที่ใช้ในการปกปิดข้อมูล รายการตัวแปรที่ปกปิด แนวทางที่ใช้ในการจัดเตรียมชุดข้อมูลจุลภาคสำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกัน เช่น นักวิจัย หน่วยงานภายนอก

Data source cannot be displayed.
การควบคุมการเปิดเผยข้อมูล (สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key fe2549e9-1d19-410b-8d58-3d43252a2fa3
Tags GSBPM ICT Information and Communication Technology การควบคุม การควบคุมการเปิดเผยข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล สถานประกอบการ สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไอซีที
Visibility Public
Dataset create date March 10, 2022
Maintain date March 10, 2022
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลประเภทอื่น ๆ
Contact Person กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Contact Email ictsurvey@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Data Format
  • XLS
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีประกอบการ.aspx
Data Language ไทย
Created date 2004-09-01
Last updated date 2021-09-30
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
ข้อมูลประเภทสินค้า คือ ข้อมูลชนิดและประเภทของสินค้าสัตว์น้ำจากการทำประมง
Last update dataset : August 2, 2022  
csv json
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทย ข้อมูล ณ ปี 2563 ประกอบด้วย จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis) จระเข้น้ำเค็ม (Crocodylus porosus)...
Last update dataset : August 2, 2022  
csv
“สถานประกอบกิจการ” หมายถึง สถานประกอบกิจการ หรือสถานที่สาธารณะ ซึ่งประชาชนใช้บริการในชีวิตประจำวัน หรือสถานที่ที่มีการรวมกันของกลุ่มคน...
Last update dataset : July 25, 2022  
json pdf