Text Size | A   A   A
เอกสารแสดงความเสร็จสมบูรณ์ของระบบการผลิต (สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ)
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการทดสอบระบบการผลิต เช่น การทดสอบระบบการเก็บรวบรวม ระบบการประมวลผล ระบบการเผยแพร่ ทั้งจากโปรแกรมเมอร์และเจ้าของโครงการ อาจเป็นการ check list รายการทดสอบ เช่น ความถูกต้อง user friendly ความรวดเร็ว

Data source cannot be displayed.
เอกสารแสดงความเสร็จสมบูรณ์ของระบบการผลิต (สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key ddf141a0-eb2d-43cf-84a6-d1deb43c53fd
Tags การผลิต ระบบ สมบูรณ์ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ เอกสาร
Visibility Public
Dataset create date March 10, 2022
Maintain date March 10, 2022
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลประเภทอื่น ๆ
Contact Person กลุ่มพัฒนาระบบงานประมวลผลข้อมูล
Contact Email dpsdg@nso.mail.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ภาค
Data Source โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีในครัวเรือน.aspx
Data Language ไทย
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ รายละเอียดการควบคุมการเปิดเผยข้อมูล เช่น เทคนิคที่ใช้ในการปกปิดข้อมูล รายการตัวแปรที่ปกปิด...
Last update dataset : March 10, 2022  
pdf xls
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ (1) ข้อมูลที่ถูกทำสัญลักษณ์ไว้ว่ามีค่าสูงหรือต่ำผิดปกติ มีการไม่ตอบข้อมูลบางรายการ หรือถูกลงรหัสผิด (2)...
Last update dataset : March 10, 2022  
pdf xls
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการผลิตสถิติ ยกตัวอย่าง (1) หลักการและเหตุผล (2) ความเป็นมา (3)...
Last update dataset : March 10, 2022  
doc