Text Size | A   A   A
รายงานผลการปฏิบัติงานสนาม (สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน)
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน รายงานผลการปฏิบัติงานสนาม เช่น แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสนาม หรือแบบธุรการ

Data source cannot be displayed.
รายงานผลการปฏิบัติงานสนาม (สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key aeba63fc-a840-4b8c-8d55-a9e367c488c0
Tags SES ครัวเรือน งานสนาม ผลการปฏิบัติงาน รายงาน สังคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เศรษฐกิจ เศรษฐกิจและสังคม
Visibility Public
Dataset create date December 2, 2021
Maintain date December 2, 2021
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลประเภทอื่น ๆ
Contact Person กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย
Contact Email esesnso.thai@gmail.com
Objective
  • มติคณะรัฐมนตรี
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านสังคม/รายได้รายจ่ายครัวเรือน/ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน.aspx
Data Language ไทย
Created date 1957-01-01
Last updated date 2021-05-15
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
เรือนหลังเดียวก็ตาม หลายหลังก็ตาม ซึ่งอยู่ในเขตที่มีเจ้าของเป็นอิสระส่วน ๑ นับในพระราชบัญญัตินี้ว่า บ้าน ๑ ห้องแถวและแพ หรือเรือชำซึ่งจอดประจำอยู่ที่ใด...
Last update dataset : January 17, 2022  
pdf
ครัวเรือนที่เข้าถึงโทรศัพท์ขั้นพิ้นฐาน
Last update dataset : January 17, 2022  
xlsx
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมอาชญากรรม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม รวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน
Last update dataset : January 17, 2022  
csv xlsx