Text Size | A   A   A
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
facebook   twiter

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน จากสำนักงาน กสทช. ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน (ข้อมูลชุดนี้มีระยะเวลาปรับปรุงข้อมูล 7 วัน)

Data source cannot be displayed.
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key cd2ea3a0-0449-4308-908e-fccc8bac7dea
Groups สถิติทางการ
Tags ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.
Visibility Public
Dataset create date May 21, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม
Contact Email standard@nbtc.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit วัน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน กสทช. เป็นห้องสมุดที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม...
Last update dataset : October 31, 2021  
url jpeg jpg
ข้อมูลครั้งที่ รอบที่ วัน สถานที่ จำนวนคน ในการจัดสอบ ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ชุดข้อมูลนี้เผยแพร่ผ่าน Web Service ของสำนักงาน กสทช. (NBTC Opendata Web...
Last update dataset : October 31, 2021  
json docx xlsx
ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สำนักงาน กสทช.
Last update dataset : October 31, 2021  
url pdf xlsx