Text Size | A   A   A
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งจำแนกรูปแบบการเดินทาง
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
facebook   twiter

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งต่อประชากร จำแนกรูปแบบการเดินทาง แหล่งข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคคมนาคมขนส่ง

Data source cannot be displayed.
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งจำแนกรูปแบบการเดินทาง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 56b47b21-61a5-4672-a136-60e3599d32f0
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags GHG ghg ก๊าซเรือนกระจก ก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่ง ปลดปล่อยก๊าซ ภาคการขนส่ง มลพิษ สิ่งแวดล้อม เรือนกระจก
Visibility Public
Dataset create date August 14, 2019
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
Contact Email motoc@mot.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลคุณภาพอากาศและระดับเสียง (Air Quality and Noise)
Last update dataset : October 31, 2021  
url
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 - 2559 โดยแบ่งเป็นปริมาณการปล่อยในภาพรวมของประเทศ และปริมาณการปล่อยจาก 5 ภาคส่วน ได้แก่ 1)...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv url
ข้อมูลจำนวนโครงการ/กิจกรรม และวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปี จำแนกตามประเภทเงินสนับสนุน
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv