Text Size | A   A   A
มีข้อมูล--ดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามขั้นตอนการผลิต
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

ดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (Producer Price Index By Stage of Processing : PPI-SOP) เป็นตัวเลขที่แสดงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่เกษตรกรและผู้ประกอบการในประเทศได้รับ แสดงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าในแต่ละขึ้นตอนการผลิต เช่น ถ้าดัชนีราคาวัตถุดิบสินค้าใดสูงขึ้น จะชี้ให้เห็นว่า ราคาสินค้าแปรรูป และสินค้าสำเร็จรูปที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นปัจจัยการผลิตส่วนใหญ่ อาจมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วย โดยการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าจากผู้ผลิตในปริมาณที่เท่ากันในช่วงระยะเวลาหนึ่งเทียบกับราคาสินค้าอย่างเดียวกันในช่วงเวลาตั้นต้น เรียกว่า ปีฐาน (Base Year) โดยข้อมูลดัชนีสามารถนำไปวิเคราะห์ การขยายตัวของเศรษฐกิจ การขยายตัวของประเทศ และใช้ในการอ้างอิงถึงมูลค่าต่าง ๆ ในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้มีการจัดทำดัชนีไว้ในหลายปีฐานและให้บริการแก่บุคคลภายนอกที่สนใจ เพื่อนำไปใช้ในการอ้างอิงและวิเคราะห์การเติบโตและเสถียรภาพของประเทศ

Data source cannot be displayed.
มีข้อมูล--ดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามขั้นตอนการผลิต
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key e0a616de-1a78-4771-b9d3-d7dc9cfd9877
Tags PPI-SOP ขั้นตอนการผลิต ดัชนีราคา ผู้ผลิต
Visibility Public
Dataset create date June 21, 2022
Maintain date July 26, 2022
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Contact Email nabc@gmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ไม่ทราบ
Data Format
 • XLS
 • อื่นๆ
อื่นๆ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License other-at
URL https://data.moc.go.th/OpenData/PPISOPIndexes
Data Language
  Last updated date 2020-10-16
  Data release calendar 2020-05-27
  First year of data (Statistical data) 2020
  Last year of data (Statistical data) 2020
  Disaggregate (Statistical data)
   High Value Dataset No Show
   Related
   ดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (Producer Price Index By Activity : PPI-CPA) เป็นตัวเลขที่แสดงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่เกษตรกรและผู้ประกอบการในประเทศได้รับ...
   Last update dataset : July 26, 2022  
   api xlsx
   ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (Consumer Price Index)...
   Last update dataset : July 26, 2022  
   api xlsx
   ดัชนีราคาผู้บริโภคเขตชนบท (Rural Price Index : RPI)...
   Last update dataset : July 26, 2022  
   api xlsx