Text Size | A   A   A
ข้อมูลการจัดสอบบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลครั้งที่ รอบที่ วัน สถานที่ จำนวนคน ในการจัดสอบ ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ชุดข้อมูลนี้เผยแพร่ผ่าน Web Service ของสำนักงาน กสทช. (NBTC Opendata Web Service) ดังมีรายละเอียดการเรียกใช้ข้อมูลตามคู่มือประกอบการใช้งานระบบสารสนเทศฐานข้อมูลภาครัฐผ่านระบบเครือข่ายของสำนักงาน กสทช.

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการจัดสอบบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d3e7ec8d-b275-4e2b-a877-b31f7334fa53
Groups สถิติทางการ
Tags กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ตารางสอบ บัตรผู้ประกาศ สำนักงาน กสทช.
Visibility Public
Dataset create date May 13, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักกำกับผัง เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
Contact Email oss.announcer@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน กสทช. เป็นห้องสมุดที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม...
Last update dataset : October 31, 2021  
url jpeg jpg
ข้อมูลผู้ผ่านการอบรมวันที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำแนกตามระดับต้น กลาง สูง ชุดข้อมูลนี้เผยแพร่ผ่าน Web Service ของสำนักงาน กสทช. (NBTC...
Last update dataset : October 31, 2021  
url pdf json docx xlsx
ข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ชุดข้อมูลนี้เผยแพร่ผ่าน Web Service ของสำนักงาน กสทช. (NBTC Opendata Web Service)...
Last update dataset : October 31, 2021  
url json docx xlsx