Text Size | A   A   A
ข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ติดตามข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้ที่ http://apps.nbtc.go.th/license/

ชุดข้อมูลนี้เผยแพร่ผ่าน Web Service ของสำนักงาน กสทช. (NBTC Opendata Web Service) ดังมีรายละเอียดการเรียกใช้ข้อมูลตามคู่มือประกอบการใช้งานระบบสารสนเทศฐานข้อมูลภาครัฐผ่านระบบเครือข่ายของสำนักงาน กสทช.

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 1ac3bf0c-ec60-46de-9f31-37f653ed8965
Groups สถิติทางการ
Tags ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนา8 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม โทรคมนาคม ใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
Visibility Public
Dataset create date May 17, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
Contact Email itdatacenter@nbtc.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show