ข้อมูลระดับน้ำ (Water Level) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลระดับน้ำ (Water Level)
Rating
Organizations : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ชุดข้อมูลระดับน้ำจากระบบโทรมาตรทั่วประเทศของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) จำนวน 313 สถานี Water Level batch data from Telemetering System owner by Hydro Informatics Institute (HII) with 313 water level stations.

The water level of HII telemetering system including 313 stations for the whole country and the dataset is covers a period of five years (2014-2018). Initially, 10-minutes water level cleaned by the statistical method. The cleaning process was applied for the water level batch data is a combination of Z-Score and quantile. The data with Z-Score > 2.5 and quantile > 0.95 and < 0.05 will be changed to missing data or - 999 in dataset.

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลระดับน้ำ (Water Level)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 417d5034-750f-4d1d-9100-d101cf29382f
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags hydrology water level water management การจัดการด้านน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ำ ระดับน้ำ
Visibility Public
Dataset create date May 1, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person จิราวรรณ คำมา (กลุ่มงานวิทยาการข้อมูลน้ำ)
Contact Email info_thaiwater@hii.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
การดำเนินงานของหน่วยสถิติในการผลิตและการเผยแพร่ข้อมูลสถิตินั้น สิ่งที่สำคัญประการหนึ่ง คือการจัดระบบการนำเสนอข้อมูลสถิติ โดยมีการจัดประเภทสาขาสถิติขึ้น...
Last update dataset : September 12, 2023  
pdf xlsx
รายงานสรุปสถานการณ์น้ำประจำวันของประเทศไทย
Last update dataset : August 12, 2023  
url
ข้อมูลโครงการวิจัยสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
Last update dataset : August 12, 2023  
api csv rdf