อัตราค่าบริการสำหรับภาคอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
อัตราค่าบริการสำหรับภาคอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
Rating
Organizations : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีความพร้อมในการให้บริการแสงซินโครตรอน 11 ระบบลำเลียงแสง และ 13 สถานีทดลอง ซึ่งครอบคลุมเทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ เทคนิคการกระเจิงรังสีเอกซ์ เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ เทคนิคการปลดปล่อยอิเล็กตรอน เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ เทคนิคการอาบรังสีเอกซ์ และเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ นอกจากนี้ สถาบันยังให้บริการด้านอื่น ๆ ได้แก่ บริการวิจัย บริการที่ปรึกษา บริการเทคนิคและวิศวกรรม บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และบริการถ่ายเทคโนโลยี โดยเน้นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Total Solution) เพื่อช่วยแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต การคิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มงานวิจัยต่าง ๆ เช่น การเกษตร อาหาร ยา และเครื่องสำอาง ยางและพอลิเมอร์ โลหะ อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตชิ้นส่วนจุลภาค (ชิ้นส่วนขนาดจิ๋ว) อัญมณี และด้านการแพทย์ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

Data source cannot be displayed.
อัตราค่าบริการสำหรับภาคอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key bdac52c5-8fb3-4816-8f2a-2d200889d504
Groups วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
Tags วิจัย วิศวกรรม อัตราค่าบริการ อุตสาหกรรม เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Visibility Public
Dataset create date June 9, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ส่วนพัฒนาธุรกิจ
Contact Email bds@slri.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทะเบียนผู้ขออนุญาตก่อสร้างและต่อเติมหรือดัดแปลงสิ่งก่อสร้างทั้งที่เป็นอาคารโรงเรือน และไม่ใช่อาคารโรงเรือน...
Last update dataset : June 4, 2023  
csv xlsx
ข้อมูลการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทะเบียนผู้ขออนุญาตก่อสร้างและต่อเติมหรือดัดแปลงสิ่งก่อสร้างทั้งที่เป็นอาคารโรงเรือน และไม่ใช่อาคารโรงเรือน...
Last update dataset : June 4, 2023  
csv xlsx
งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีการพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์
Last update dataset : June 4, 2023  
xls