Text Size | A   A   A
ความยาวถนนของประเทศไทย
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
facebook   twiter

ความยาวถนนของประเทศไทย (Total Road Length of Thailand) ความยาวถนนของประเทศไทย มีหน่วยงานรับผิดชอบถนนของประเทศ ประกอบด้วย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรุงเทพมหานคร

Data source cannot be displayed.
ความยาวถนนของประเทศไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e158d09f-a9e1-4e46-af17-befaa00a2bf5
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags กิโลเมตร ความยาว ความยาวถนน ถนน ถนนของประเทศไทย ทางถนน ระยะทาง ระยะทางถนน
Visibility Public
Dataset create date August 14, 2019
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
Contact Email motoc@mot.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
บัญชีโครงข่ายทางหลวงชนบท ที่ประกอบด้วย รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ระยะทาง ชนิดผิวจราจร ตำแหน่งพิกัดสายทาง ปริมาณจราจร (PCU)
Last update dataset : January 18, 2022  
pdf
รายละเอียดโครงการก่อสร้าง และ ปรับปรุงขยายทางหลวงขนาดใหญ่
Last update dataset : January 17, 2022  
xlsx
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ปีงบประมาณ2564
Last update dataset : January 17, 2022  
xlsx