Text Size | A   A   A
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
facebook   twiter

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่ผ่านการจดทะเบียน จากสำนักงาน กสทช. ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน (ข้อมูลชุดนี้มีระยะเวลาปรับปรุงข้อมูล 7 วัน)

Data source cannot be displayed.
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 726bed78-a872-4e0d-b8e7-91ac443c4564
Groups สถิติทางการ
Tags จดทะเบียน สำนักงาน กสทช. เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
Visibility Public
Dataset create date May 21, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม
Contact Email standard@nbtc.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit วัน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ได้รับการจดทะเบียนเกิด
Last update dataset : December 2, 2021  
json csv
1.ข้อมูลจากการสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ คือ ข้อมูลสถานประกอบการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ทั่วประเทศตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสำหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand Standard...
Last update dataset : December 2, 2021  
csv xlsx
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน กสทช. เป็นห้องสมุดที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม...
Last update dataset : October 31, 2021  
url jpeg jpg