เงินลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำแนกตามประเภทสินทรัพย์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
เงินลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำแนกตามประเภทสินทรัพย์
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
facebook   twiter

ติดตามข้อมูลสถิติอื่น ๆ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28

Data source cannot be displayed.
เงินลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำแนกตามประเภทสินทรัพย์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a9d8be5d-dbd8-4059-87da-c79c3432ed35
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Visibility Public
Dataset create date July 8, 2020
Maintain date March 23, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน
Contact Email repcenter@sec.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไตรมาส
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106
Last update dataset : June 2, 2023  
csv
ข้อมูลโรงงานในเขตจังหวัด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา (EEC)
Last update dataset : June 2, 2023  
csv
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
Last update dataset : May 31, 2023  
csv xlsx