จำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำแนกตามจำนวนสมาชิก - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำแนกตามจำนวนสมาชิก
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
facebook   twiter

ติดตามข้อมูลสถิติอื่น ๆ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28

Data source cannot be displayed.
จำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำแนกตามจำนวนสมาชิก
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e13e8411-6c2f-4c80-a800-b9409fd9086f
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Visibility Public
Dataset create date July 8, 2020
Maintain date March 23, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน
Contact Email repcenter@sec.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไตรมาส
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
Last update dataset : May 31, 2023  
csv xlsx
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน. ประเภทอาหาร
Last update dataset : May 31, 2023  
csv xlsx