Text Size | A   A   A
ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย (พืช)
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ชนิดพันธุ์พืชที่มีท่อลำเลียงในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2549) ประกอบด้วย กลุ่มเฟิน กลุ่มพืชเมล็ดเปลือย และกลุ่มพืชดอก โดยระบุรายละเอียดของพืชแต่ละชนิดตามวงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ลักษณะวิสัย และสถานภาพการถูกคุกคาม

Data source cannot be displayed.
ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย (พืช)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 093bcf81-4bd5-45bf-a70c-3e4140f58aff
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags ชนิดพันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม พืช สถานภาพถูกคุกคาม
Visibility Public
Dataset create date June 24, 2021
Maintain date January 5, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ /กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ
Contact Email biosafety.bmd@onep.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 5
Geo Coverage ประเทศ
Data Source การศึกษา รวบรวมข้อมูล และระดมความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2549
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
สถานการณ์น้ำในจังหวัดชลบุรี
Last update dataset : January 17, 2022  
pdf
ข้อมูลรายชื่อสัตว์มีกระดูกสันหลังในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ แบ่งตามกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก ปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก...
Last update dataset : January 5, 2022  
xlsx csv
ข้อมูลวงศ์พืชในประเทศไทย ประกอบด้วย - ชื่อเรียกวงศ์พืชในภาษาไทย - ชื่อวงศ์พืช - ลักษณะเด่น  
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx