ร้อยละของผู้ทำงานอายุ 15 ปีขึ้นไป ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ร้อยละของผู้ทำงานอายุ 15 ปีขึ้นไป ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

ICT คือ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ การสื่อสาร เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ ซึ่งรวมไปถึงการให้บริการ การใช้ และการดูแลข้อมูล โดยความเป็นจริงแล้ว ครูเราใช้ ICT จัดการเรียนการสอนมานานแล้ว เพียงแต่ยังใช้รูปแบบเดิม ซึ่งหากมีการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ ซึ่งรวมไปถึงการให้บริการ การใช้ และการดูแลข้อมูล จะทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งความรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ความจำเป็นที่ต้องมีการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศมา ใช้ในธุรกิจ องค์กรธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต่างจากองค์กรธุรกิจแบบเดิม

Data source cannot be displayed.
ร้อยละของผู้ทำงานอายุ 15 ปีขึ้นไป ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key fc951520-cad7-475f-b70a-07a2dec14895
Tags 15 ปี ICT Information and Communication Technology OS Official Statistics ดิจิทัล ผู้ทำงาน สถิติทางการ เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date May 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติแรงงาน กองสถิติสังคม
Contact Email slaborfs@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source สำรวจภาวะการทำงานของประชากร
Data Format
  • Database
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/p6
Data Language ไทย
Last updated date 2020-09-30
Data release calendar 2020-09-01
First year of data (Statistical data) 2556
Last year of data (Statistical data) 2562
Disaggregate (Statistical data)
  • อายุ/กลุ่มอายุ
  • ระดับการศึกษา
  • สถานภาพการทำงาน
Unit of measure (Statistical data) ร้อยละ
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) ผู้ทำงานอายุ 15 ปีขึ้นไป ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/ผู้ทำงานอายุ 15 ปีขึ้นไป
Standard (Statistical data) International Standard Classification of Occupation, 2008 (ISCO – 08), International Standard Classification of Occupation, 1988 (ISCO – 88)
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
การรวบรวมข้อมูลการออกใบอนุญาตการส่งออก-ส่งกลับออกไปซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่า ตามอนุสัญญา CITES ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหลักวิชาการ...
Last update dataset : May 15, 2024  
xlsx
ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 21 สำนัก
Last update dataset : May 15, 2024  
xlsx pdf url xls csv
ข้อมูลพื้นที่ต้นน้ำลำธาร(พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่ 1A 1B และ 2 ) ใน 22 ลุ่มน้ำหลักของประเทศไทย
Last update dataset : May 15, 2024  
csv pdf