Text Size | A   A   A
สัดส่วนของครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมโยงเครือข่ายมากมายทั่วโลกเข้าด้วยกัน สามารถเข้าถึงบริการการสื่อสารต่าง ๆ ได้ เช่น World Wide Web (WWW) อีเมล ข่าว ความบันเทิง และไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ โดยไม่คำนึงถึงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (เช่น คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC/Desktop) คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook/Laptop, Netbook) คอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง (Tablet) โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นเกม (PS4) สมาร์ททีวี (Smart TV) สมาร์ทวอทซ์ (Smart Watch) เป็นต้น) การเข้าถึงสามารถผ่านโทรศัพท์พื้นฐาน หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงการเข้าถึงแบบไร้สาย เช่น WiFi, hotspot เป็นต้น การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หมายถึง การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีใด ๆ เช่น คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC/Desktop) คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook/Laptop, Netbook) คอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ที่มีไว้ครอบครองในครัวเรือนนั้น ๆ โดยไม่คำนึงว่าสิทธิการใช้อินเทอร์เน็ตได้มาโดยวิธีใด เช่น เสียเงินสมัครเป็นสมาชิกกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือได้รับสิทธิต่อเข้าอินเทอร์เน็ตผ่านระบบของสถาบันการศึกษาหรือจากที่ทำงาน เป็นต้น

ครัวเรือนส่วนบุคคล หมายถึง ครัวเรือนของบุคคลทั่วไป ซึ่งอาจประกอบด้วยบุคคลคนเดียวหรือหลายคนอาศัยอยู่ในบ้านหรือที่อยู่อาศัยเดียวกัน จัดหาหรือใช้สิ่งอุปโภค บริโภค อันจำเป็นแก่การครองชีพรร่วมกัน โดยบุคคลเหล่านี้อาจเป็นญาติหรือไม่เป็นญาติก็ได้ เช่น ครัวเรือนที่อาศัยอยู่คนเดียว หรือครัวเรือนที่มี พ่อ แม่ ลูก อาศัยอยู่

Data source cannot be displayed.
สัดส่วนของครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key c6e3167d-8a51-4db6-9ac6-48e9649cb3be
Tags ICT Information and Communication Technology OS Official Statistics ครัวเรือน ดิจิทัล สถิติทางการ อินเทอร์เน็ต เชื่อมต่อ เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Visibility Public
Dataset create date December 2, 2021
Maintain date December 2, 2021
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองสถิติเศรษฐกิจ
Contact Email ictsurvey@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
Data Format
  • Database
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-(ICT).aspx
Data Language ไทย
Last updated date 2021-09-30
Data release calendar 2021-09-01
First year of data (Statistical data) 2554
Last year of data (Statistical data) 2563
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
ประเภทของการเข้าถึง (ต่ำ-สูง)
Unit of measure (Statistical data) ร้อยละ
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) (จำนวนครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต/จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น) x 100
Standard (Statistical data) มาตรฐานของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU), International Standard Classification of Occupation, 2008 (ISCO – 08) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC 2009)
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
ฐานข้อมูลดิจิทัลคอลเล็กชั่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Rajabhat University)...
Last update dataset : January 5, 2022  
url
อัตราการเข้าถึงของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อจำนวนครัวเรือน (ร้อยละ) Broadband Penetration per Household (%) ติดตามข้อมูลอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอื่น ๆ ได้ที่...
Last update dataset : December 9, 2021  
xlsx url
อัตราการเข้าถึงของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อจำนวนประชากร (ร้อยละ) Broadband Penetration per Population (%) ติดตามข้อมูลอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอื่น ๆ ได้ที่...
Last update dataset : December 9, 2021  
xlsx url