Text Size | A   A   A
ค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

โลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินการ และการควบคุมการทำงานขององค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องให้เกิดการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินค้า วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ และการบริการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ซึ่งกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ ที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถของธุรกิจในการส่งมอบสินค้าและบริการ ประกอบด้วยกิจกรรมพื้นฐาน ดังนี้ - การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ - การขนส่ง - การวางแผนการผลิต - การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง - การบริหารจัดการคลังสินค้า - การหีบห่อ และบรรจุภัณฑ์ - การจัดการสินค้ารับคืนและการจัดส่งสินค้าย้อนกลับ - การจัดการข้อมูลข่าวสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานโลจิสติกส์

Data source cannot be displayed.
ค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key e44b1c1f-db70-4a9d-8edf-c620cfaf0567
Tags Logistics OS Official Statistics การขนส่งและโลจิสติกส์ ค่าใช้จ่าย สถิติทางการ สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า อบรม โลจิสติกส์
Visibility Public
Dataset create date March 10, 2022
Maintain date July 25, 2022
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม กองสถิติเศรษฐกิจ
Contact Email default@localhost
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 2
Geo Coverage ประเทศ
Data Source สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า
Data Format
  • Database
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านเศรษฐกิจ/การคมนาคม%20สื่อสารโลจิสติกส์/ศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า.aspx
Data Language ไทย
Last updated date 2020-09-30
Data release calendar 2022-09-01
First year of data (Statistical data) 2558
Last year of data (Statistical data) 2562
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
ประเภทธุรกิจ ขนาดของสถานประกอบการ (จำนวนคนทำงาน)
Unit of measure (Statistical data) บาท
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) ค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์
Standard (Statistical data) Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC 2009)
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลจำนวนสถิติการขอรับบริการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล แบ่งตามประเภทการบริการ จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
Last update dataset : September 26, 2022  
url
ข้อมูลการขอรับบริการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค)
Last update dataset : September 26, 2022  
url
ข้อมูลจำนวนสถิติการขอรับตรวจสถานที่เกิดเหตุ (ส่วนกลาง) แบ่งตามประเภทการบริการ จากระบบ FSSC
Last update dataset : September 26, 2022  
url