ค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

การขายส่งที่ดำเนินงานด้วยตนเองหรือทำโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง (การขายเพื่อค่าคอมมิชชั่น/ค่านายหน้า) ซึ่งเกี่ยวกับการขายส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ (นำเข้า/ส่งออก)

Data source cannot be displayed.
ค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key f626c92b-6989-437b-8087-65110c5ffd3e
Tags OS Official Statistics Trade and Price การค้าส่ง การค้าและราคา ค่าใช้จ่าย ธุรกิจ สถานประกอบการ สถิติทางการ สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date November 12, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติธุรกิจการค้าและบริการ กองสถิติเศรษฐกิจ
Contact Email ebusines@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 2
Geo Coverage ประเทศ
Data Source สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ
Data Format
  • Database
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านเศรษฐกิจ/สาขาการค้าและราคา/ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ.aspx
Data Language ไทย
Last updated date 2018-09-30
Data release calendar 2020-09-01
First year of data (Statistical data) 2554
Last year of data (Statistical data) 2560
Disaggregate (Statistical data) อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ
Unit of measure (Statistical data) บาท
Unit of multiplier (Statistical data) พัน
Calculation method (Statistical data) คำอธิบายในรายงานการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ 2561 (บทที่ 2 (2.3))
Standard (Statistical data) Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC 2009)
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
Last update dataset : December 1, 2023  
xlsx csv url
ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 21 สำนัก
Last update dataset : November 15, 2023  
xlsx pdf url xls csv