ร้อยละของครัวเรือนที่มีการใช้เชื้อเพลิงแข็งในการประกอบอาหาร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ร้อยละของครัวเรือนที่มีการใช้เชื้อเพลิงแข็งในการประกอบอาหาร
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

ร้อยละของครัวเรือนที่มีการใช้เชื้อเพลิงแข็งในการประกอบอาหาร

Data source cannot be displayed.
ร้อยละของครัวเรือนที่มีการใช้เชื้อเพลิงแข็งในการประกอบอาหาร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key aa2d7f53-4e44-4cf1-9c8e-5de2f02a5b07
Tags Health Official Statistics การใช้เชื้อเพลิงประกอบอาหาร การใช้เชื้อเพลิงในครัวเรือน ครัวเรือน สถิติทางการ สุขภาพ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติประชากร กองสถิติสังคม
Contact Email spophouc@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 10
Geo Coverage ประเทศ
Data Source สำมะโนประชากรและเคหะ
Data Format
  • Database
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL https://www.nso.go.th/nsoweb/main/summano/aE
Data Language ไทย
Last updated date 2016-09-30
First year of data (Statistical data) 2553
Last year of data (Statistical data) 2558
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
แหล่งที่มาของเชื้อเพลิงที่ใช้
Unit of measure (Statistical data) ร้อยละ
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) (จำนวนครัวเรือนที่มีการใช้เชื้อเพลิงแข็งในการประกอบอาหาร หารด้วย จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น) x 100
Standard (Statistical data) มาตรฐานการจัดจำแนกข้อมูลสถิติ
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประเภทหน้ากาก (หน้ากากอนามัย/หน้ากากใช้ครั้งเดียว/N95)
Last update dataset : June 20, 2024  
csv xlsx
คำร้องขอใช้ถัง
Last update dataset : June 14, 2024  
doc