จำนวนครัวเรือนส่วนบุคคล - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนครัวเรือนส่วนบุคคล
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

ครัวเรือนที่ประกอบขึ้นด้วยบุคคลคนเดียวหรือหลายคนอาศัยอยู่ในบ้านหรือที่อยู่อาศัยเดียวกัน และจัดหาหรือใช้สิ่งอุปโภคบริโภคอันจำเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน

Data source cannot be displayed.
จำนวนครัวเรือนส่วนบุคคล
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key be37ac61-8fe8-4978-a6b1-de1161f375ac
Tags Official Statistics Population จำนวนครัวเรือน ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ สถิติทางการ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติประชากร กองสถิติสังคม
Contact Email spophouc@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 10
Geo Coverage อื่นๆ
เขตการปกครอง
Data Source สำมะโนประชากรและเคหะ
Data Format
  • Database
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL https://www.nso.go.th/nsoweb/main/summano/aE
Data Language ไทย
Last updated date 2011-09-30
First year of data (Statistical data) 2533
Last year of data (Statistical data) 2553
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
ประเภทของที่อยู่อาศัย,สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย,ลักษณะของที่อยู่อาศัย,การถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน,เชื้อเพลิงส่วนใหญ่ที่ใช้ในการประกอบอาหาร,ลักษณะการใช้ส้วม,แหล่งที่มาของน้ำดื่ม,แหล่งที่มาของน้ำใช้
Unit of measure (Statistical data) ครัวเรือน
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) ยอดรวมจำนวนครัวเรือนส่วนบุคคล
Standard (Statistical data) มาตรฐานการจัดจำแนกข้อมูลสถิติ
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประเภทหน้ากาก (หน้ากากอนามัย/หน้ากากใช้ครั้งเดียว/N95)
Last update dataset : June 20, 2024  
csv xlsx
คำร้องขอใช้ถัง
Last update dataset : June 14, 2024  
doc