Text Size | A   A   A
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ปี 2563
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

เอกสารแสดงระเบียบวิธีการสำรวจ และวิธีการสำรวจปริมาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

Data source cannot be displayed.
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ปี 2563
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key c2fb2484-7e46-4a46-9d52-012e11c1f75c
Tags ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คู่มือ สำรวจ
Visibility Public
Dataset create date June 21, 2022
Maintain date June 21, 2022
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ส่วนสารสนเทศการผลิตพืชไร่นา ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Contact Email nabc@gmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ไม่ทราบ
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License odc-by
Data Language
  Last updated date 2021-07-30
  Data release calendar 2021-07-29
  First year of data (Statistical data) 2021
  Last year of data (Statistical data) 2021
  Disaggregate (Statistical data)
   High Value Dataset No Show
   Related
   ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
   Last update dataset : July 26, 2022  
   xls
   เอกสารแสดงระเบียบวิธีการสำรวจ และวิธีการสำรวจปริมาณการผลิตข้าว
   Last update dataset : July 26, 2022  
   pdf
   ปริมาณและมูลค่าการส่งออก นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เริ่มต้น 2561
   Last update dataset : July 26, 2022  
   csv xlsx