Text Size | A   A   A
ข้อมูลรายงานผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ประจำปี 2563
Rating
Organizations : โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
facebook   twiter

ข้อมูลรายงานผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ประจำปี 2563

Additional Info
Data Key 5108cd08-f9cb-4a0f-b2d6-1a1a30d1b839
Groups สาธารณสุข
Tags มะเร็งปอด รังสีรักษา สิทธิหลักประกันสุขภาพ อัตราป่วยตาย โรคมะเร็ง
Visibility Public
Dataset create date May 9, 2022
Maintain date June 2, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ (ทะเบียนมะเร็ง)
Contact Email contact@ccc.in.th
Objective อื่นๆ
ตัวชี้วัดกรมการแพทย์
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ประจำปี 2563
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
Created date 2022-04-21
Last updated date 2022-05-09
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลรายงานผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ประจำปี 2562
Last update dataset : June 2, 2022  
จำนวนประชากรทะเบียนราษฏร์ จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC จ.มุกดาหาร
Last update dataset : April 29, 2022  
xls