Text Size | A   A   A
ข้อมูลรายงานผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ประจำปี 2562
Rating
Organizations : โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
facebook   twiter

ข้อมูลรายงานผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ประจำปี 2562

Additional Info
Data Key 5b97da4e-25ed-4e21-bedf-c341601b50cd
Groups สาธารณสุข
Tags มะเร็งปอด รังสีรักษา สิทธิหลักประกันสุขภาพ อัตราป่วยตาย โรคมะเร็ง
Visibility Public
Dataset create date May 9, 2022
Maintain date June 2, 2022
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ (ทะเบียนมะเร็ง)
Contact Email contact@ccc.in.th
Objective อื่นๆ
ตัวชี้วัดกรมการแพทย์
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1/ปี
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ประจำปี 2562
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
Last updated date 2022-04-21
Data release calendar 2022-05-09
First year of data (Statistical data) 2019
Last year of data (Statistical data) 2020
Disaggregate (Statistical data)
  • เพศ
  • อายุ/กลุ่มอายุ
  • สถานภาพสมรส
  • ศาสนา
  • อาชีพ
  • อื่นๆ
ตำแหน่งอวัยวะที่เป็นโรคมะเร็ง
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลรายงานผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ประจำปี 2563
Last update dataset : June 2, 2022  
จำนวนประชากรทะเบียนราษฏร์ จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC จ.มุกดาหาร
Last update dataset : April 29, 2022  
xls