Text Size | A   A   A
ดัชนีการวิจัยบันไดสู่การพัฒนาประเทศ ปี 2561
Rating
Organizations : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2561 ต่อสาธารณะในรูปแบบดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล ด้าน ววน.

Data source cannot be displayed.
ดัชนีการวิจัยบันไดสู่การพัฒนาประเทศ ปี 2561
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key cb452b4a-0d5f-49af-bf84-87992cf1584c
Tags ค่าใช้จ่าย งบประมาณ ดัชนี นักวิจัย บุคลากร บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยนักวิจัย ผู้ทำงานสนับสนุน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรมและเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ สาขาวิชาการ OECD เกษตรศาสตร์
Visibility Public
Dataset create date December 2, 2021
Maintain date December 2, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person อารีย์ เพ่งไพฑูรย์
Contact Email aree.p@nrct.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
เพื่อเผยแพร่ชุดข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ต่อสาธารณะในรูปแบบดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล ด้าน ววน.
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source 1. ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) 2. ข้อมูลจากการสำรวจประเทศไทย
Data Format
  • CSV
  • Text
  • XLS
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
Data Language ไทย
Created date 2021-08-11
Last updated date 2021-08-11
Reference Data No
High Value Dataset No Show
Related
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Last update dataset : January 14, 2022  
pdf
สาระสำคัญของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่าย การคลังของรัฐบาล
Last update dataset : January 14, 2022  
pdf
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...
Last update dataset : January 14, 2022  
pdf