Text Size | A   A   A
หน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
Rating
Organizations : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลหน่วยงาน ผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

Data source cannot be displayed.
หน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a502df95-4138-44fa-9dd8-4682da68399e
Tags ENOP Esprel Labsafety มาตรฐานการิวจัย ห้องปฏิบัติการ
Visibility Public
Dataset create date December 2, 2021
Maintain date December 2, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สุภาภรณ์ ตันธนะศิริวงศ์
Contact Email labsafety@nrct.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
เพื่อรายงานผลจำนวนหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการและเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบภายใน วช. ที่เกี่ยวข้อง
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ระบบจดทะเบียนขอเลขห้องปฏิบัติการ
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect บุคคล
Data Language ไทย
Created date 2021-08-06
Last updated date 2021-08-11
Reference Data No
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ เป็นข้อมูลที่ได้มาจากผู้ประสงค์จะใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สำหรับงานทางวิทยาศาสตร์ ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ต่อ...
Last update dataset : December 2, 2021  
csv
ข้อมูลสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน NECAST ประกอบด้วย ชื่อสถาบัน ข้อมูลการรับรองครั้งแรก ข้อมูลการต่ออายุ
Last update dataset : December 2, 2021  
csv
ข้อมูลสถานที่ดำเนินการฯ เป็นข้อมูลที่ได้มาจากผู้ประสงค์จะสร้างหรือใช้อาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ใดเป็นสถานที่ดําเนินการ แจ้งต่อ วช. โดย วช. จะเป็นผู้ออกใบรับแจ้ง...
Last update dataset : December 2, 2021  
csv