Text Size | A   A   A
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
facebook   twiter

ข้อมูลจากการวิจัยจากฐานข้อมูล เช่น เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ ข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลผลงานนักวิจัย ข้อมูลห้องปฏิบัติการ ข้อมูลผลการปฏิบัติงานราชการ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง อัตรากำลังของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น

Data source cannot be displayed.
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 497f182d-b4fd-4b89-bd19-e88f99b19b48
Groups วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
Tags Researcher จัดซื้อจัดจ้าง วิจัย เทคโนโลยี
Visibility Public
Dataset create date September 20, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Contact Email webmaster@most.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รายละเอียดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เช่น รายการจ้างเหมารายบุคคล, รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปี, รายการจัดซื้อวัสดุประจำปี, รายการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจำปี
Last update dataset : February 1, 2023  
csv
ICT คือ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ การสื่อสาร เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ...
Last update dataset : January 12, 2023  
csv xlsx
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่หรือส่วนของสถานที่ ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอยู่ในที่ ตั้งที่แน่นอน ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะดำเนินงานโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของ...
Last update dataset : January 12, 2023  
csv xlsx