ปริมาณการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย (e-Payment) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ปริมาณการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย (e-Payment)
Rating
Organizations : ธนาคารแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ข้อมูลปริมาณรายการธุรกรรมการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์ (e-Payment) ทีผู้ให้บริการที่เป็ นสถาบันการเงิน (Bank) และมิใช่สถาบันการเงิน (Nonbank) ต้องรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทยตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการควบคุมดูแลผู้ให้บริการ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 (พรฎ.ฯ) ตารางข้อมูลแสดงช่องทางการใช้บริการ e-Payment โดยแสดงปริมาณรายการมีหน่วยเป็ นพนั รายการ แยกเป็ น Bank และ Nonbank ช่องทางที่แสดงในตารางประกอบด้วย เคาน์เตอร์ หมายถึง การโอนเงินหรือชำระเงินทีเคาน์เตอร์ของผู้ให้บริการ หรือ การ โอนเงินรายย่อยข้ามธนาคารผ่านระบบ On-line Retail Funds Transfer เครื่องเอทีเอ็ม (ATM) หมายถึง การโอนเงินหรือชำระเงินผ่านเครืองฝาก-ถอนเงินสด อตั โนมตั ิ เครืองรบั บตั ร (EDC/EFTPOS) หมายถึง การโอนเงินหรือชำระเงินผ่านเครืองรูด บัตรอตั โนมตั ิทีใช้รบั ชำระค่าสินค้าและบริการ ด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบตั รอื่นใด  อินเตอร์เน็ต (Internet) หมายถึง การโอนเงินหรือชำระเงินผ่านเครือข่ายสื่อสารทาง อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลือนที่(Mobile) หมายถึง การโอนเงินหรือชำระเงินโดยใช้โทรศัพท์ เคลือนที่ Leased line การโอนเงินหรือชำระเงินผ่านเครือข่ายสื่อสารเฉพาะที่เชื่อมต่อ ระหว่างจุดทีมความเร็วสงู เพื่อรบั ส่งข้อมูล  โทรศัพท์ (Telephone) หมายถึง การโอนเงินหรือชำระเงินโดยใช้โทรศัพท์พื้นฐาน  อืน ๆ เช่น การทำธุรกรรมทีเครื่องฝากเงินอตั โนมตั ิ (CDM) การชำระค่าสินค้าและ บริการผ่านบตั รเครดิตตามข้อตกลง การผ่อนชำระค่าสินเชื่อส่วนบุคคล

Data source cannot be displayed.
ปริมาณการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย (e-Payment)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 45ac8cd5-79d5-40e5-9acd-fbd9da71e352
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags (e-Payment) หรือผ่านทางเครือข่าย
Visibility Public
Dataset create date June 9, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person เจ้าหน้าที่ฝ่าย IN (026126135)
Contact Email in@ega.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
มูลค่าธุรกรรมการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ที่ผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงิน(Bank) และมิใช่สถาบัน การเงิน(Non-bank)...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls pdf